Mar 30, 2015

သန္႔ရွင္းေသာစြမ္းအင္


အယ္ဒီတာ့စကား ~၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာက ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ပါရီၿမိဳ႕မွာ က်င္းျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ရာသီတု
ေျပာင္းလဲျခင္းဆိုင္ရာ ၂၁ ႀကိမ္ေျမာက္ ဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားရဲ႔ ညီလာခံမွာ စြမ္းအင္ကို ဓိကထား
ေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း သိရွိပါတယ္။ စြမ္းအင္မွာမွ သန္႕စင္ေသာ စြမ္းအင္ဆိုတဲ့ ကိစၥရပ္ကို ထူးျပဳ
ေဆြးေႏြးညိႏိႈင္း၊ သိညာျဖန္႕ေဝၾကေၾကာင္းလည္း ေလ့လာသိရွိပါတယ္။
ရာသီတုေျပာင္းလဲျခင္းဆိုင္ရာ ၂၁ ႀကိမ္ေျမာက္ ဖြဲ႔ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား ညီလာခံ Cop 21 ကို
ျမန္မာႏိုင္ငံက စိုးမွ ေစလႊတ္သူမ်ားနဲ႕ ဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၊ ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲစြမ္းအင္နဲ႕
ရပ္ဘက္ဖြဲ႔စည္းမ်ားက ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါ့ျပင္ မီဒီယာခ်ိဳ႔မွ
လည္း တင္းယူဖို႕ မီဒီယာမားမ်ား သြားေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။
ျမန္မာနိဳင္ငံက စြမ္းအင္မူဝါဒထုတ္ျပန္ေၾကညာၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္။ ၾကာေသးင ္ကညး္
ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႔ လ်ွပ္စစ္စြမ္းအင္ ဟာစီမံကိန္းဆိုင္ရာ စာတမ္းဖတ္ပြဲလုပ္ခဲ့တယ္။ ႏူၾေ်
ဏူေည မွာ ေတြ႔ရွိတာက ေနာင္ေနာင္ လာမယ့္ ၂၀၃၀၊ ၂၀၃၅ ဆိုရင္ လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားကို ေက်ာက္
မီးေသြးကေန ထုတ္လုပ္ဖို႕ ရာခိုင္ႏႈန္းေတာ္မ်ားမ်ား စီစဥ္ထားေၾကာင္းဆိုတာပါပဲ။
ဃူေည မါရ႕္ ငွ း္ ေသာ မြ း္ ငဆ္ တို ာ ေက်ာကမ္ းီ ေသးြ က တု လ္ ပု တ္ ာတု ဘ္ းူ ။
ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္ထုတ္လုပ္တဲ့ စက္႐ံုေတြက ကေပၚမွာ လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ၾကတဲ့
ညစ္ညမ္းဆံုးေသာ နည္းညာသံုးစက္႐ံုေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ စက္႐ံုေတြေၾကာင့္ ေလထု၊ ေရထု
ညစ္ညမ္းၿပီး ဆိပ္သင့္ကာ ျခားဘာ၀ရင္းျမစ္ေတြထက္ ကာဗြန္ကို ပိုမိုထုတ္လုပ္ၾကတဲ့
စက္႐ံုေတြျဖစ္တာမို႕ လူသားနဲ႕ ျခားတၱဝါမ်ားတြက္ က်န္းမာေရး ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ထိခိုက္ရာ
ႀကံဳေတြ႔ပါတယ္။ ေက်ာက္မီးေသြးက ေသမင္းမန္ပဲလို႕ေတာင္ တင္စားေျပာဆိုေနၾကပါၿပီ။
ရ႕္ ငွ း္ ေသာ မြ း္ငအ္ ကြ ္ျခားေသာ ျပနျ္ၿ့္ဖိဳးၿမ ဲ မြ း္ငမ္ ်ား ႏိွ ငို ေ္ တာၿ့လီ ားလ႕ ို
သံုးသပ္မွာပါ။ ကယ့္ကယ္ကေတာ့ မိမိႏိုင္ငံ ေနထား၊ လူဦးေရနဲ႕ လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အား
အို ပမ္ ႈ မာမ်ားေက်ာကမ္ းီ ေသးြကေန လ်ွပစ္ စမ္ ဂီ ါ၀ပမ္ ်ား တု ေ္ ရာပို ါဘးူ ။ အ႕ို ပူ ဲ
ျမစ္ႀကီးမ်ားေပၚမွာ ရာဆည္ႀကီး၊ မံႀကီးမ်ား ေဆာက္လုပ္ဖို႕လည္း လိုအပ္ဘဲ ျခားနည္းညာ
မ်ားျဖင့္ ေရအားလ်ွပ္စစ္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။
သန္႕ရွင္းေသာစြမ္းအင္တြက္ ွေူနဲ႕မီတာ ႀကီးမားတဲ့ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားနဲ႕
မိမိတို႕ႏိုင္ငံတြက္ လ်ွပ္စစ္ဓာတ္အားကို ထုတ္ယူႏိုင္ၾကပါလိမ့္မယ္။ ေသးနဲ႕ လတ္စား လ်ွပ္စစ္
ဓာတ္အားထုတ္ယူနည္းမ်ား၊ ေနေရာင္ျခည္မွ စြမ္းအင္ထုတ္ယူျခင္းနဲ႕ ျပန္ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္မ်ားက
သန္႕ရွင္းေသာစြမ္းအင္ရဲ႔ ရင္းျမစ္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ သန္႕ရွင္းေသာ စြမ္းအင္ဟုတ္တဲ့စက္႐ံုမ်ား၊
ေရာဂ်ကမ္ ်ားက ို ေဒနံ ႕ဲ ျပညသ္ မူ ်ားက ကက႕္ ကြ ္က႕္ ်ငၾ္ကမာွ ျဖစသ္ လ ို ငို င္ နံ အ႕ဲ ၀နး္ မာွ ၾိွကတ့
ရပ္ဘက္လူ႔ဖြဲ႔စည္းမ်ား ခ်င္းခ်င္းလည္း ကြန္ရက္ခ်ိတ္ဆက္ထားမွာပါ။ ဒါ့ျပင္ ကိုယ့္
နီးနားမွာ သန္႕ရွင္းတာကို လုပ္မိၾကဖို႕ ႀကိဳးစားၾကမွာက လူတိုင္းရဲ႔တာဝန္ပါပဲ။

အယ္ဒီတာ